BeachEssentials
Webwinkel: www.strandspullen.com
Van Egmondplein 6
3231 CV Brielle
T: +31-(0)181-283669
M: +31-(0)6-23050605
E-mail: info@beachessentials.nl


KvK-Rotterdam : 51974827
BTW-nr: NL080999128B01
Website: www.beachessentials.nlArtikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BeachEssentials zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 51974827 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via onze website te raadplegen, zie: www.strandspullen.com

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BeachEssentials worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BeachEssentials ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van BeachEssentials zijn vrijblijvend en BeachEssentials behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BeachEssentials BeachEssentials is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BeachEssentials dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van BeachEssentials.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BeachEssentials bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien BeachEssentials zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BeachEssentials om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BeachEssentials gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BeachEssentials.

Artikel 4. Levering


4.1 BeachEssentials hanteert een levertijd van 2-3 werkdagen na ontvangst en verwerking van uw betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan BeachEssentials te doen. Bij overschrijding van de levertermijn heeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

4.3 Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten, waarna besteller contact op kan nemen met de vervoerder voor een afspraak voor een nieuw aflevermoment. Indien er binnen 30 dagen na het plaatsen van uw bestelling niet aan u is geleverd en u geen kennisgeving zoals bedoeld in dit artikel hebt ontvangen, dient u BeachEssentials daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.4 Afhalen van bestelde artikelen is uitsluitend mogelijk op afspraak, op ons kantoor in Brielle.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BeachEssentials verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BeachEssentials geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 BeachEssentials garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid


7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan BeachEssentials te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BeachEssentials de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan BeachEssentials te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Door BeachEssentials ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending (porti) komen voor uw rekening.

7.4 Ruilen van een artikel is uitsluitend mogelijk op het kantoor van BeachEssentials en indien het artikel zich in nieuwstaat bevindt. De staat van het artikel op het moment van ruilen wordt uitsluitend door BeachEssentials beoordeeld. BeachEssentials zal bij ruilen of retourneren na de in artikel 7.3 genoemde termijn van 7 werkdagen, geen geld retour geven aan de koper, tenzij het product een gebrek vertoont, als genoemd in artikel 7.1.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie


8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BeachEssentials, dan wel tussen BeachEssentials en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BeachEssentials, is BeachEssentials niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BeachEssentials.

Artikel 9. Overmacht


9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft BeachEssentials in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BeachEssentials gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BeachEssentials kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 10. Diversen


10.1 Indien u aan BeachEssentials schriftelijk opgave doet van een adres, is BeachEssentials gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan BeachEssentials schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door BeachEssentials gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BeachEssentials deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BeachEssentials in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BeachEssentials vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 BeachEssentials is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.